+36 94 801 600 | 9740 Bükfürdő, Golf út 4.
Greenfield Hotel

Pihenjen a wellness és a golf fellegvárában!

Nyereményjáték szabályzat

JÁTÉKSZABÁLYZAT

GREENFIELD - NYERD VISSZA A FOGLALÁSOD NYEREMÉNYJÁTÉKHOZ

(2022.05.11.-2022.06.15.)

 

A Hotel Golf Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi és adatkezelési szabályzatban részletezett nyereményjátékot (a továbbiakban: Nyereményjáték) szervez.

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE

Az „Greenfield – Nyerd vissza foglalásod” elnevezésű nyereményjáték (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője az  ADVENTOR HOTEL Kft.(székhely:9740 Bükfürdő Golf út 4.; cégjegyzékszám:18-09-114181; adószám: 27290431-2-18) (a továbbiakban: ”Szervező”). 

2. A JÁTÉKBAN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint érvényes személyazonosító igazolvánnyal rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személyek (magánszemélyek) vehetnek részt, akik nem esnek a jelen játékszabályzatban meghatározott kizáró okok hatálya alá (a továbbiakban: a „Játékos”). 

A Játékos az alábbi feltételek teljesítése, illetőleg azok teljesülése esetén vehet részt a Játékban a meghatározott időtartam alatt:

-      ellátogat a Greenfield Hotel törzsvendég-programmal kapcsolatos oldalára: https://greenfieldhotel.hu/loyalty-program

-      megadja valós személyes adatait (teljes név, e-mail cím) (a „Regisztráció”), a megfelelő mező bejelölésével elfogadja a jelen játékszabályzatban (a „Játékszabályzat”) írt valamennyi feltételt, és hozzájárul az adatainak a Játékkal összefüggő – a külön adatkezelési tájékoztatóban írtak szerinti – kezeléséhez, majd 

-      június 15-ig foglal szállást törzsvendégként bejelentkezve a Greenfield Hotel törzsvendégeként, a „NYERŐNYÁR” promóciós kóddal, és

-      június 15 napjáig megfizeti az általa lefoglalt szállás árának az 50%-át.

A Játékban csak azok az érvényes, visszaigazolt foglalások vesznek részt, amelyek a  2022.05.11 és 2022.08.31 közötti időszakra vonatkoznak. Az ezen az időszakon kívüli foglalások akkor sem vesznek részt a Játékban, ha azok mindenben megfelelnek az előírásoknak. Egy foglalás alkalmával egy Játékos csak 1 szobát foglalhat le a megadott időszakon belül bármennyi éjszakára.

A Játékosok saját döntésük alapján több foglalást is rögzíthetnek a Játékban való részvétel érdekében. Minden egyes a jelen szabályzatnak megfelelően teljesített foglalás növeli a Játékos esélyét a nyereményre, mivel egy foglalás egy pályázatnak felel meg.

2.2 Azok a foglalások, amelyek a Játékszabályzatban leírtak és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a nem vesznek részt a Játékban és nyereményre sem jogosultak. A jelen játékszabályzatban előírt feltételeket teljesítő Játékosok pályázatai rögzítésre kerülnek az adatbázisban. 

2.3 A Szervező jogosult a nem valós adatokat megadó Játékosokat és azokat, akik szemmel láthatóan komolytalan vagy sértő adatokkal teszik meg a regisztrációt kizárni a Játékból. 

2.4 Szervező kizárólag azokat a pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok saját adataik megadásával küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját e-mail címet vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail fiók használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban Szervező, valamint Szervező mindennemű felelősségét kizárja. 

2.5 A Szervező kizárja mindennemű felelősségét azokért a károkért, hibákért, amelyek a Játék megvalósításával kapcsolatosan felmerülhetnek a Játékosok oldalán, így különösen, de nem kizárólagosan a Szervező nem felel azért, ha a Regisztráció során a Játék technikai infrastruktúrája nem vagy nem megfelelően működik. A Játékos a jelen szabályzat elfogadásával és a Játékban való részvétel során ezt kifejezetten elfogadja és tudomásul veszi, hogy technikai vagy más a Szervező érdekkörében felmerülő hibáért Szervezővel szemben semmilyen igényt nem támaszthat.

2.6 A Játékra beküldött pályázatokat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése érdekében a Szervező bármikor megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.7 A Játékból ki vannak zárva a Szervező a Játék szervezésében részt vevő egyéb harmadik személyek munkavállalói és mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói. 

2.8 A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek többek között azok a Játékosok, akik a Játék szellemével, a Szervező érdekeivel ellentétes magatartást tanúsítanak, így különösen, de nem kizárólagosan azok, akik csapat szerveződve próbálják meg növelni nyerési esélyeiket. Továbbá ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek azok is, akik nem valós adatokkal vesznek részt a Játékban abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, vagy ehhez hasonló tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek okoztak. Kizárásra kerülnek továbbá azon Játékosok, akik Pályázata nem felel meg a jelen Játékszabálynak, így amely Pályázat esetében a Blokk nem olvasható, a megadott adatok hiányosak vagy hibásak.

3. A JÁTÉK IDŐTARTAMA

A Játék 2022.05.11-től 2022.06.15-ig tart. 

4. A JÁTÉK MENETE

4.1 A Játékban való részvételhez a Játékos feladata, hogy a Játékban való részvételeket teljesítse, és így a foglalást a jelen szabályzatban megjelölteknek megfelelően a meghatározott határidőig, a meghatározott időtartamra vonatkozóan érvényesen megtegye. A részvételhez a Játékosnak minimum 1 db foglalást kell elvégeznie.

4.2 NYEREMÉNY ÉS ANNAK SORSOLÁSA 
A Játék során a kisorsolt Játékos visszanyeri a kisorsolt foglalás (Pályázat) összegét, mely a Szervező részéről visszautalásra kerül a Játékosnak az általa megjelölt bankszámlaszámra.

4.2.1.A Szervező az érvényes pályázatot leadó Játékosok közül technikai (gépi) sorsolás alapján választja ki a nyertest. A sorsolásról annak napján a Szervező jegyzőkönyvben rögzíti annak körülményeit. A Jegyzőkönyvet, az azon részt vevő munkavállalók aláírásukkal hitelesítenek. A sorsolásról felvett jegyzőkönyvet Szervező elzárt helyen őrzi és gondoskodik arról, hogy annak tartalmát a Játék lezárásáig senki se ismerhesse meg. A Játék végeztével bárki által szabadon megtekinthető a jegyzőkönyv, előzetes időpont egyeztetés után a Szervező székhelyén a Játék végétől számított 30 (harminc) naptári napon belül.

A Sorsolás napja: 2022. június 16.

4.2.2. Amennyiben az eseti nyertes Játékos Pályázata a jelen Játékszabályzatban meghatározott bármely okból kizárásra kerül, a Szervező az érvénytelenítés megállapítását követően újabb sorsolást tart, addig amíg nem kerül kisorsolásra olyan Játékos, aki érvényesen pályázatot adott le.

4.2.3 Nyeremény a Játékos által lefoglalt szobára vonatkozik, amely az alábbi szolgáltatásokat foglalja magába: (i) Szállás, (ii) Félpanziós ellátás: üdvözlő ital, büféreggeli és büfévacsora (2 féle leves, 5 féle főétel, előétel, sajt-, desszert-, salátabüfé), (iii) Az exkluzív kialakítású megújult Spa világ ( beltéri és kültéri élménymedence, úszómedence, 2 termálmedence és bébipancsoló) és az egyedülálló szaunavilág használat, (iv) „All inclusive” részvétel sport és fitneszprogramjainkon, valamint erősítő és kardio gépekkel felszerelt fitness stúdió használat, (v) WiFi, (vi) Fürdőköntös és hajszárító a szobában, (vii) Parkolás.

A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Nyereményjátékból a Résztvevőt, amennyiben a nyereményre azért nem jogosult, mert az általa a regisztráció során megadott személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi (*-gal jelölt feltételek) és / vagy (**-gal jelölt feltételek) feltételeknek. A Résztvevő téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Résztvevő az általa megadott személyes adatok valóságtartalmáért helytállni tartozik.

5. NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE, NYEREMÉNYEK ÁTADÁSA

5.1. A nyertes Játékost a Szervező a Regisztráció során megadott e-mail címre értesíti (a továbbiakban: „Értesítés”) a sorsolás, illetőleg a nyertes kiválasztását követő 3 munkanapon belül.

5.2 A nyertes Játékosok a reservation@greenfieldhotel.hu e-mail címen kötelesek az Értesítés kézhezvételét követő 5 (öt) munkanapon belül visszaigazolni az Értesítést. Amennyiben a nyertes a fenti határidőn belül az Értesítést nem igazolja vissza, vagy a Nyeremény kézbesítéséhez szükséges adatait nem adja meg, úgy a nyertes Játékos Pályázata kizárásra kerül, és Szervező új sorsolást tart.

5.3 A Játékos által megfizetett foglalót a Szervező a Játékos által az visszaigazolásban megadott bankszámlaszámra küldi a visszaigazolást követő 3 munkanapon belül. A Nyeremények kézbesítése/átadása a nyertessel történő előzetes egyeztetés után történik meg. A nyertes Játékos köteles a Nyeremények átvétele tekintetében a Szervezővel együttműködni. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a Nyeremény átadása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező vagy Lebonyolító terhére nem róható fel. Lebonyolító a Nyeremény átvételére újabb lehetőséget nem tud biztosítani. 

5.4 Szervező kizárja a Játékból azt a Pályázatot, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet kézbesíteni vagy átadni, mert a Pályázatán vagy az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak vagy tévesek, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen Játékszabályzatban írt személyi feltételeknek, vagy a megjelölt helyszínen nem lehetséges a Nyeremény kézbesítése. A fentiekből eredően a Szervezőt és a Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli. 

6. ADÓZÁS

A Nyereményekhez tartozó esetleges adófizetési kötelezettséget a Szervező viseli. Szervezőt a Nyeremények fentiek szerinti átadásán és adóvonzatuk kiegyenlítésén kívül további kötelezettség nem terheli, azzal, hogy a Nyertes a szálláshelyen való tartózkodással kapcsolatosan felmerült idegenforgalmi adót köteles megfizetni a Hotel előírásainak megfelelően.

7. ADATVÉDELEM

A Játékkal kapcsolatosan a Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy a Játékosok által megjelölt személyes adatok kezelése mindenben megfeleljenek a jogszabályi előírásoknak és megfelelő védelemben részesüljenek és azok illetéktelen személyek tudomására ne kerüljenek. A Szervező tájékoztatja a Játékosokat, hogy az adatkezelés célja a nyereményjátékban való részvétel, illetőleg a nyertes kiválasztása. A Szervező azok személyes adatokat kezeli, amelyeket a Játékosok adnak meg a Regisztráció során. Az Adatkezelés jogalapja a Játékosok (érintettek) önkéntes és szabad hozzájárulása, amelyeket a Játékban való részvétellel elfogadnak. A nyereményjáték lebonyolításához, a Játékosok által megadott adatokat a Szervező 2022. augusztus 31. napjáig kezeli. A Játékosok a hozzájárulásukat bármikor visszavonhatják a nyereményjáték ideje alatt azzal, hogy a korábban adott hozzájárulásukat ez nem érinti. A személyes adatok kezelésének egyéb részleteire a https://greenfieldhotel.hu/adatvedelmi-vendegeknek-es-a-honlap-latogatoinak oldalon található adatkezelési tájékoztató az irányadó.

8. VEGYES RENDELKEZÉSEK

8.1. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, telefonszám elírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremények kézbesítésének – Szervező, érdekkörén kívül eső – elmaradásáért vagy késedelméért, ill. a kézbesítés során keletkezett károkért sem a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező kizárja a felelősségét minden olyan kárért, amely a jelen nyereményjátékból vagy azzal összefüggésben bármelyik személynél keletkezik.

8.2. Amennyiben a nyertes a Nyereményét határidőben nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti. 

8.3. Lebonyolító fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben valamely Játékos részéről bármilyen manipulációt, tömegesen generált e-mailcímek, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartást tapasztal, vagy ennek megalapozott gyanúja felmerül, úgy a Játékost azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

8.4. A Játékos elfogadja, hogy a nyereményjátékban való részvétellel a jelen játékszabályzatot elfogadja és annak rá vonatkozó rendelkezéseit betartja. A Játékos kijelenti, hogy a jelen játékszabályzat elfogadása nem mentesíti őt semmilyen a Hotelben való tartózkodásra előírt szabály vagy előírás alól.

8.5. Szervező, kizárja a felelősségét a Regisztrációs felület rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.6.A Szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy 18. életévüket be nem töltött személyek ne vehessen részt a nyereményjátékban, valamint kötelezi magát arra, hogy a jelen nyereményjátékra, illetőleg annak lebonyolítására vonatkozó hatályos szabályokat betarja, valamint betartatja.

8.7. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékszabályzatot indokolt esetben bármikor megváltoztassa. Az erre vonatkozó tájékoztatást a Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi a mobilakalmazáson. Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha a nyereményeket a Szervező érdekkörében felmerülő okból nem tudja átadni.

Bükfürdő, 2022. 05.12.

ADVENTOR HOTEL Kft. 

Szervező