+36 94 801 600 | 9740 Bükfürdő, Golf út 4.

Entspannung im Wellness- und Golfpalast!

Adatkezelési tájékoztató elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásáról

Az elektronikai megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatban a Adventor Hotel Kft. (székhely: c; cégjegyzékszám: 18-09-114181; képviseli: Sáfrány Tamás ; telefonszám: +36 94 801 600; adatvédelmi tisztviselő: Fazekas Eufrozina), mint a Greenfield Hotel (cím: 9740 Bükfürdő Golf út 4.; a továbbiakban: „Hotel”) üzemeltetője és mint adatkezelő (a továbbiakban: „Adatkezelő”), az alábbiakról tájékoztatja Önt:

1. A Hotelben elektronikus megfigyelőrendszert (kamerarendszert) működtetünk.

Az elektronikus megfigyelőrendszert – a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény (a továbbiakban: „Szvtv.”) 30. § (2) bekezdésével és 31. § (1) bekezdésével összhangban – kizárólag vagyonvédelmi célból, az esetleges jogsértő cselekmények megelőzése érdekében használjuk.

Az adatkezelés célja: a Hotel területén tartózkodó személyek életének és testi épségének védelme, a személy- és vagyonbiztonságnak az elektronikus megfigyelő rendszer (kamerarendszer) igénybevételével történő fenntartása.

Az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásának nem célja a munkavállalók munkáltatói ellenőrzése.

A megadott személyes adatokat a fent meghatározott céloktól eltérő célokra nem használjuk, illetve használhatjuk fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – az érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

2. Az adatkezelés jogalapja: az Szvtv. 31. § (1)-(4) bekezdéseiben foglaltak alapján Adatkezelő jogos érdekének érvényesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja] és az Ön kifejezett önkéntes hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja] és az Szvtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja és a jelen tájékoztató ismeretében a Hotel területére való belépést az érintett – ráutaló magatartással megtett – hozzájárulásának tekintjük.

3. Az elektronikus megfigyelőrendszer a hét minden napján, 24 órában üzemel, az élőkép megfigyelés mellett képeket rögzít.

Az elektronikus megfigyelőrendszerrel kapcsolatos adatkezelésben érintettek köre: a Hotel területén tartózkodó természetes személyek, ideértve a Hotel munkatársait, valamint a Hotel vendégeit is.

A kezelt személyes adatok köre: az érintettek a képfelvételeken látszódó arcképmása, magatartása.

4. Adatkezelés időtartama: az érintettnek a Hotel területére történő belépésétől számított 3 munkanap, nyilvános rendezvény esetén 30 nap.

A kamerák által készített felvételeket a felvétel elkészültétől számított 3 munkanapig – nyilvános rendezvény esetén 30 napig – őrizzük meg.

5. A képfelvételek tárolásának helye: 9070 Bükfürdő Golf út 4., őrszoba, diszpécseri helység.

6. A képfelvételekhez kizárólag az arra jogosult személyek férhetnek hozzá, az alábbiak szerint.

A kamerák élőképének megtekintésére a telephelyen biztonsági szolgálatot ellátó biztonsági őrök, valamint csoportvezetőik jogosultak.

A kamerák felvételének megtekintésre jogosultak:

 • a telepehelyen szolgálatot ellátó biztonsági őrök és biztonsági vezetőik
 • a mindenkori műszaki igazgató a szállodaigazgatóval közösen
 • a mindenkori szállodaigazgató

A megtekintés minden esetben kizárólag az 1. pontban jelzett célból történik.

Adattovábbításra kizárólag jogellenes magatartásara vagy kötelezettségszegésre tekintettel folyamatban lévő eljárás esetén, az azokat lefolytató hatóságok, bíróságok felé van lehetőség. Az átadott adatok körébe a kamerarendszer által készített, releváns információt tartalmazó felvételek tartozhatnak, valamint a felvételen esetlegesen szereplő személyek neve.

7. A kamerák a Hotel teljes területét megfigyelik.

A kamerák pontos elhelyezkedése (látószöge), illetve a megfigyelt terület a mellékelt ábrán látható / az alábbiak szerint alakul.

Száma Kamera neve Elhelyezkedése Megfigyelt terület
1. hűtőkamra földszint gazdasági bejárat mögött az oldalfalon hűtőkamra
2. wellness vészkijárat az ajtó felett az oldalfalon lépcsőház
3. gyermek játszóház alagsori szint bejárat felett a sarokban balra játszóház belső tere
4. recepciós pult földszint oldalfalon recepciós pult előtti terület
5. recepciós pult hátsó része földszint a főbejárat baloldala a falon recepciós pult bal oldala
6. Piano bár földszint bárpult felett mennyezet bárpult belső része
7. Főkapcsoló bejárata alagsor mennyezet öltöző folyósó
8. italraktár gazdasági bejárattal szemben mennyezet italraktár, szárazáru raktár
9. gazdasági folyosó gazdasági folyosó iroda feletti oldalfal gazdasági folyosó
10. ételelőkészítő alagsor gazdasági folyosó oldalfal ételelőkészítő
11. Piano bár földszint bár jobb oldala oszlopon Piano bár külső része
12. recepciós pult 2. földszint főbejárat mellett, bal oldal mennyezet recepciós pult
13. étterem terasz dél étterem kijárat felett balra oldalfalon étterem terasz
14. étterem terasz délkelet étterem kijárat felett oldalfalon jobb oldal étterem terasz
15. rámpa gazdasági bejárat felett balra hulladéktároló, üzemanyag rakt.
16. játszótér kijárat alagsor ajtóval szemben oszlopon játszóház kijárat
17. gazdasági bejárat alagsor bejárat felett jobbra oldalfalon gazdasági ki és bejárat
18. lobby melletti bejárat földszint bejárat fellett jobbra oszlopon aula bejárat
19. konyha földszint liftek felett balra lift előtér, konyha
20. masszázs bejárat alagsor SPA bejárat bal oldalon oldalfalon Spa masszázs bejárat
21. parkoló 1 parkoló délkelet szálloda oldalfala parkoló
22. uszoda öltöző földszint wellness öltöző oldalfalon öltözők bejárata
23. wellness büfé wellness belső oldala oldalfal büfé kiszolgáló helység
24. parkoló 2. parkoló oszlopon parkoló
25. parkoló 3. parkoló oszlopon parkoló
26. parkoló 4. főbejárat mellett balra szálloda oldalán parkoló
27. személyzeti parkoló gazdasági bejárat a szálloda oldalán gazdasági parkoló
28. Tukán terem előtti rész oldalfalon a szálloda oldalán Tukán bejárata
29. parkoló 5. oszlopon a parkolóban parkoló
30. konyha 2. földszint konyha mennyezet konyha előtér
31. főbejárat befelé kisfaház oldala főbejárat - kilépés belépés
32. aula 2. földszint liftekkel szemben aula - lift előtér
33. főbejárat kívül oszlopon a főbejárat felett főbejárat kívülről
34. Flamingo bár főbejárat mellett jobbra oldalfalon Flamingo előtti rész bejáratok
35. főbejárat belül főbejárat belül mennyezet főbejárat belül
36. Flamingo bár 2. folyosó vége oldalfalon Flamingo bár folyosó
37. irodasor földszint recepció mögötti fal irodasor
38. főbejárat sorompó főbejárat parkoló faház oldalfala kijárat a területről
39. Back Office földszint Back Office páncélszekrény
40. Piano bár raktár földszint Piano bár italraktár mennyezet italraktár
41. Piano bár földszint Piano bár pénztár felett oszlopon pénztár
42. Étterem (tó) bejárat földszint étterem bár felőli rész oldalfala étterem
43. étterem konyha felől földszint éterem vége oldalfalon étterem
44. Piano bár raktár 2. földszint Piano bár raktár oldalfal raktár
45. üzemanyag tároló alagsor rámpa vége oszlopon üzemanyag tároló
46. alagsor liftek alagsor lift előtér oldalfal bal oldala liftek előtér
47. wellness aula földszint bejárat felett balra oldalfalon wellness aula
48. wellness recepció földszint bejárattól jobbra wellness recepciós pult wellness
49. wellness bejárat 2. földszint wellness bejárattal szemben falon wellness bejárat felső része
50. áruátvétel alagsor rámpa mellett oldalfalon áruátvétel
51. SPA bejárat földszint masszőr bejárat felett szálloda átjáró lépcső
52. italraktár 2 alagsor alagsor gazdasági bejárat irodák felett italraktár bejárata
53. Spa bejárat lift előtti rész alagsor Spa bejárat mennyezet SPA bejárat liftek
54. italraktár 4. alagsor gazdasági folyósó vége italraktár belül

8. Ön, mint érintettet megilletik az ún. érintetti jogok. Ezzel kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk.

Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz az Önt a személyes adatai kezelésével kapcsolatban megillető, alábbiakban részletezett jogok érvényesülése érdekében.

Adatkezelő lehetőséget biztosít az Ön számára, hogy az érintetti jogai gyakorlásával kapcsolatos kérelmét akár postai úton, akár e-mail útján, akár telefonon előterjessze.

Adatkezelő az Ön kérelmét indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesíti és tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában tájékoztatja erről Önt. A kérelem megtagadása esetén Adatkezelő szintén ezen határidőn belül dönt és tájékoztatja Önt a kérelem megtagadásáról, ennek okairól, valamint az Ön ezzel kapcsolatos jogorvoslati lehetőségeiről.

Adatkezelő az Ön kérelmét főszabály szerint e-mail útján teljesíti, ha azonban Ön postai vagy telefonos elérhetősége megadásával kifejezetten ezt kéri, Adatkezelő a kérelmet postai vagy telefonos úton teljesíti. Az Ön kérésére telefonos tájékoztatás kizárólag akkor adható, ha Ön személyazonosságát igazolta.

Adatkezelő az Ön kérelmének teljesítéséért díjat, költségtérítést nem számít fel. Arra az esetre azonban, ha Öntől azonos adatkörre vonatkozó újabb kérelem érkezik be az előző, már teljesített kérelmet követő egy éven belül, Adatkezelő fenntartja magának a jogot arra, hogy a kérelem teljesítéséért a teljesítéssel kapcsolatos munkateherrel arányos költségtérítést állapítson meg.

a) Tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog:

Adatkezelő az Ön kérelmére tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető módon tájékoztatást nyújt részére az alábbi információkról:

 • arról, hogy személyes adatainak kezelése Adatkezelőnél folyamatban van-e;
 • az Adatkezelő nevéről és elérhetőségeiről;
 • az adatfeldolgozásról, az adatfeldolgozó nevéről és elérhetőségeiről;
 • az Ön Adatkezelő által kezelt személyes adatairól és azok forrásáról;
 • a személyes adatok kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról;
 • az adatkezelés időtartamáról;
 • azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölte vagy közölni fogja, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
 • az adatkezelés következményeiről;
 • az Ön jogairól;
 • az esetleges adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

Adatkezelő az Ön kérelmének hiányában is – e-mail útján – tájékoztatást nyújt Önnek az adatkezelésnek a jelen tájékoztatóban foglaltakhoz képest történő lényeges megváltozásáról, a bekövetkezett adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről.

b) Helyesbítéshez való jog:

Adatkezelő az Ön kérésére helyesbíti az Önre vonatkozó, pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

c) Törléshez való jog:

Az Ön kérésére Adatkezelő törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelte;
 • a személyes adatokat Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy magyar jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a törlésről, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

d) Adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Ön kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • n vitatja a személyes adatok pontosságát – ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Kérésére Adatkezelő tájékoztatja Önt e címzettekről.

e) Adathordozhatósághoz való jog:

Adatkezelő az Ön kérésére, az Ön rendelkezésére bocsátja az Önre vonatkozó, az Ön által megadott személyes adatokat. Adatkezelő továbbá vállalja, hogy ezeket a személyes adatokat Ön egy másik adatkezelőnek anélkül továbbíthatja, hogy ezt a Adatkezelő akadályozná.

f) Jogorvoslathoz való jog:

Amennyiben Ön úgy véli, hogy Adatkezelő az adatkezelése során megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél, azaz panasszal élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; honlap: www.naih.hu; „NAIH”), vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.

Adatkezelő vállalja, hogy ezen eljárások során az érintett bírósággal vagy a NAIH-hal mindenben együttműködik, az adatkezelésre vonatkozó adatokat az érintett bíróság vagy a NAIH részére kiadja.

Adatkezelő kötelezettséget vállal arra is, hogy az Ön személyes adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével okozott kárt megtéríti. Ön a személyiségi jogának megsértése esetén sérelemdíjat követelhet. Adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő, továbbá ha a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származik.

9. Vendégeinknek szóló részletes adatkezelési tájékoztatónkat, amely kiterjed az elektronikus megfigyelőrendszer alkalmazásával kapcsolatos adatkezelésünkre is, megtalálja a Hotel honlapján (www.greenfieldhotel.net).